دوره‌ی توسعه سرپرستان و مدیران جدید این رویداد برگزار شده ظرفیت باقی مانده: 48